Meaning of GLASNOST in Hindi | Hindi meaning of GLASNOST (GLASNOST ka Hindi Matlab)

Pronunciation of Glasnost (ग्लेस्नॉस्ट/ग्लॉस्ट्नोस्ट/ग्लॉस्नोस्ट) play